Monday, 17 July 2017

सुधारित महाराष्ट्र जमिन महसूल नियमपुस्तिका खंड -चार

तलाठी दप्तरातील आत्मा समजला जाणारा आणि ज्या खंडाचे वाचन प्रत्येक तलाठी व मंडळ अधिकारी यांना आवश्यक आहे तो खंड म्हणजे महाराष्ट्र जमिन महसूल नियमपुस्तिका खंड चार. अशी महसूली नियमपुस्तिका सहज ,सोप्या पद्धतीने मोबाईल किंवा संगणकावर वाचन करता यावे यासाठी ही नियमपुस्तिका मा.श्री.प्रल्हाद कचरे सर ,उपायुक्त (महसूल) औरंगाबाद यांनी Ebook स्वरुपात तयार केली आहे. हे eBook वाचताना आपण मोबाईल किंवा संगणकावर हव्या त्या पेज वर,प्रकरणावर किंवा कलमावर एक क्लिक करून सहज जाऊ शकता.सदर पुस्तक मोबाईल किंवा संगणकावर प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.
No comments: