ब्लॉग वरील सर्व लेख

 1.   आणेवारी पै नुसार खातेदाराचे क्षेत्र काढणे -श्री.मोहसिन शेख
 2.   आणेवारी चिन्‍ह व अंक मांडणी   -श्री.मोहसिन शेख
 3.   चिन्‍ह तक्‍ता -श्री.मोहसिन शेख
 4.   जमाबंदी व साल अखेर  -श्री.मोहसिन शेख
 5.   क्षेत्राचा आकार काढणे -श्री.मोहसिन शेख
 6.  महसुल मध्‍ये करणेत येणारे दंड व तरतुदी :- श्री.शशिकांत जाधव   
 7.  विविध वर्ग 2 जमिनींचे हस्‍तांतरण तरतुदी नियम 
 8.  महसूल मार्फत करणेत येणारी "अ " वसुली   -श्री.मोहसिन शेख
 9.   महसूल मार्फत करणेत येणा-या चौकशींचे प्रकार -श्री.मोहसिन शेख
 10. कुळ व कुळाची संकल्पना -मा.श्री.शेखर गायकवाड 
 11. बिनशेती आदेश पारित झालेनंतर ७/१२ उतारा तयार करणेची कार्यपद्धती  
 12. विभागीय दुय्यम सेवा तलाठी संवर्ग  
 13. फौजदारी संहिता प्रकिया १९७३ कलम १०७ ,१०८.१०९ व ११० अंतर्गत कार्यवाही. 
 14. महाराजस्व अभियान अंतर्गत पाचोरा उपविभागाची विशेष मोहीम 
 15. ए.कु.क कमी करणेची सविस्तर कार्यपद्धती:-  
 16. विविध प्रकारचे तपासणी नमुने -पुरवठा विभाग 
 17.  शिवार रस्ते मोकळीकरण मोहीम -पाचोरा उपविभाग
 18. पिकपाहणी केस -श्री.मोहसिन शेख
 19. मृत्युपत्र  
 20. हक्कसोड पत्र  
 21. महसूल मधील चौकशी व पंचनामे  
 22. तलाठी मार्गदर्शिका  
 23. महसूल अधिकारी व कर्मचारी मार्गदर्शिका  
 24. संकीर्ण महसुली कामकाज  
 25. गौणखनिज तपासणी अहवाल व नमुने  
 26. महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ मध्ये करणेत आलेली सुधारणा  
 27. सरपंच व उपसरपंच यांचे विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कार्यपद्धती -मा.श्री.बबन काकडे सर ,तहसिलदार 
 28. कार्यालयीन कामकाज व व्यवस्थापन-मा.श्री.कुंदन सोनवणे सर,उपविभागीय अधिकारी ,शिर्डी जि.अहमदनगर  
 29. तलाठी व लिपिक प्रशिक्षण -मा.श्री.विनोद भामरे सर ,तहसिलदार 
 30. महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम 1981 - मा.श्री.पी.एम.रेंघे ,लेखाधिकारी (से.नि) 
 31. निवडणूक विषयी मुलभूत माहिती- 
 32. ग्रामपंचायत सरपंच/उपसरपंच निवडणूक कार्यपद्धती -मा.श्री.शशिकांत जाधव सर ,नायब तहसिलदार  
 33. 7/12 उताऱ्यावरील पोटखराबा क्षेत्र -मोहसिन शेख  
 34. कार्यालयीन व्यवस्थापन भाग 1  
 35. कार्यालयीन व्यवस्थापन भाग-2  
 36. कार्यालयीन व्यवस्थापन भाग-3
 37. विशेष अर्थसहाय्य योजना अंमलबजावणी
 38. मंडळाधिकारी यांचे न्यायालयातील तक्रार केस
 39. वारस कायदा -ऍड.लक्ष्मण खिलारी ,पुणे
 40. मुद्रांक विभागातील काही महत्वाच्या व्याख्या
 41. नोटीस ऑफ लिस पेंडन्स-मोहसिन शेख
 42. ओळखपरेड-मा.बबन काकडे सर
 43. वारस कायद्यातील तरतुदी-डॉ.संजय कुंडेटकर सर,उपजिल्हाधिकारी
 44. आई वडिलांचा व जेष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम 2007
 45. रजा नियम तक्ता -डॉ.संजय कुंडेटकर सर
 46. चारा छावणी -डॉ.संजय कुंडेटकर सर ,उपजिल्हाधिकारी सातारा
 47. म.ज.म.अधिनियम १९६६ कलम २५५ व २५७ सुधारणा
 48. कुलमुखत्यारपत्र
 49. गोपनीय अहवाल -डॉ.संजय कुंडेटकर सर
 50. महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948 चे कलम 43 चे शर्तीस अधीन असलेल्या जमिनीचे सक्षम अधिकाऱ्याचे परवानगीशिवाय झालेले हस्तांतरण नियामाकुल करणेबाबत
 51. शासकीय जमीन मागणी -डॉ.संजय कुंडेटकर सर
 52. फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 145 ची कार्यपद्धती-श्री.शशिकांत जाधव सर
 53. रस्ता केस
 54. महसूल व भूमी अभिलेख -मोहसिन शेख
 55. भोगवटदार वर्ग -2 जमीन हस्तांतरण तरतुदी-मा.बबन काकडे सर,तहसिलदार नाशिक 1. 2016

7 comments:

Suryakant Vidhate said...

very nice

Unknown said...

Very nice your blogger site. I want to the otheo site wiwi different information

Anonymous said...

विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा तलाठी सवंर्ग बद्दल कृपया माहिती द्यावी

vishwanath ubarhande said...

अत्यंत उपयुक्त माहिती आहे

मृण्मयी मंदार भावे said...

अतिरिक्त जमिन या विषयाबाबत सविस्तर माहिती आवश्यक आहे

Abhay Jagtap said...

सर्वे नंबर गट नंबर माहिती मिळाली

Unknown said...

सर आम्ही एका व्यक्ती कडून त्याचे हिस्स्या तील काही जमीन खरेदी करून घेतली आहे त्याला 15 वर्षे झाली आहेत. पण खरेदी करते वेळी त्यांचे बहिणीची नावे 7।12 स नव्हती . पण आता बहिणी नी हिस्सा दावा दिवाणी कोर्टात दाखल केला आहे. आता खरेदी देणार याने आपला थोडा थोडा करून हिस्सा सर्व विकला आहे . आता बहिणी चा हिस्सा ठरले नंतर आमच्या जमिनीत काही अडचण येऊ शकते का.