ब्लॉग वरील सर्व लेख

 1.   आणेवारी पै नुसार खातेदाराचे क्षेत्र काढणे -श्री.मोहसिन शेख
 2.   आणेवारी चिन्‍ह व अंक मांडणी   -श्री.मोहसिन शेख
 3.   चिन्‍ह तक्‍ता -श्री.मोहसिन शेख
 4.   जमाबंदी व साल अखेर  -श्री.मोहसिन शेख
 5.   क्षेत्राचा आकार काढणे -श्री.मोहसिन शेख
 6.  महसुल मध्‍ये करणेत येणारे दंड व तरतुदी :- श्री.शशिकांत जाधव   
 7.  विविध वर्ग 2 जमिनींचे हस्‍तांतरण तरतुदी नियम 
 8.  महसूल मार्फत करणेत येणारी "अ " वसुली   -श्री.मोहसिन शेख
 9.   महसूल मार्फत करणेत येणा-या चौकशींचे प्रकार -श्री.मोहसिन शेख
 10. कुळ व कुळाची संकल्पना -मा.श्री.शेखर गायकवाड 
 11. बिनशेती आदेश पारित झालेनंतर ७/१२ उतारा तयार करणेची कार्यपद्धती  
 12. विभागीय दुय्यम सेवा तलाठी संवर्ग  
 13. फौजदारी संहिता प्रकिया १९७३ कलम १०७ ,१०८.१०९ व ११० अंतर्गत कार्यवाही. 
 14. महाराजस्व अभियान अंतर्गत पाचोरा उपविभागाची विशेष मोहीम 
 15. ए.कु.क कमी करणेची सविस्तर कार्यपद्धती:-  
 16. विविध प्रकारचे तपासणी नमुने -पुरवठा विभाग 
 17.  शिवार रस्ते मोकळीकरण मोहीम -पाचोरा उपविभाग
 18. पिकपाहणी केस -श्री.मोहसिन शेख
 19. मृत्युपत्र  
 20. हक्कसोड पत्र  
 21. महसूल मधील चौकशी व पंचनामे  
 22. तलाठी मार्गदर्शिका  
 23. महसूल अधिकारी व कर्मचारी मार्गदर्शिका  
 24. संकीर्ण महसुली कामकाज  
 25. गौणखनिज तपासणी अहवाल व नमुने  
 26. महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ मध्ये करणेत आलेली सुधारणा  
 27. सरपंच व उपसरपंच यांचे विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कार्यपद्धती -मा.श्री.बबन काकडे सर ,तहसिलदार 
 28. कार्यालयीन कामकाज व व्यवस्थापन-मा.श्री.कुंदन सोनवणे सर,उपविभागीय अधिकारी ,शिर्डी जि.अहमदनगर  
 29. तलाठी व लिपिक प्रशिक्षण -मा.श्री.विनोद भामरे सर ,तहसिलदार 
 30. महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम 1981 - मा.श्री.पी.एम.रेंघे ,लेखाधिकारी (से.नि) 
 31. निवडणूक विषयी मुलभूत माहिती- 
 32. ग्रामपंचायत सरपंच/उपसरपंच निवडणूक कार्यपद्धती -मा.श्री.शशिकांत जाधव सर ,नायब तहसिलदार  
 33. 7/12 उताऱ्यावरील पोटखराबा क्षेत्र -मोहसिन शेख  
 34. कार्यालयीन व्यवस्थापन भाग 1  
 35. कार्यालयीन व्यवस्थापन भाग-2  
 36. कार्यालयीन व्यवस्थापन भाग-3
 37. विशेष अर्थसहाय्य योजना अंमलबजावणी
 38. मंडळाधिकारी यांचे न्यायालयातील तक्रार केस
 39. वारस कायदा -ऍड.लक्ष्मण खिलारी ,पुणे
 40. मुद्रांक विभागातील काही महत्वाच्या व्याख्या
 41. नोटीस ऑफ लिस पेंडन्स-मोहसिन शेख
 42. ओळखपरेड-मा.बबन काकडे सर
 43. वारस कायद्यातील तरतुदी-डॉ.संजय कुंडेटकर सर,उपजिल्हाधिकारी
 44. आई वडिलांचा व जेष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम 2007
 45. रजा नियम तक्ता -डॉ.संजय कुंडेटकर सर
 46. चारा छावणी -डॉ.संजय कुंडेटकर सर ,उपजिल्हाधिकारी सातारा
 47. म.ज.म.अधिनियम १९६६ कलम २५५ व २५७ सुधारणा
 48. कुलमुखत्यारपत्र
 49. गोपनीय अहवाल -डॉ.संजय कुंडेटकर सर
 50. महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948 चे कलम 43 चे शर्तीस अधीन असलेल्या जमिनीचे सक्षम अधिकाऱ्याचे परवानगीशिवाय झालेले हस्तांतरण नियामाकुल करणेबाबत
 51. शासकीय जमीन मागणी -डॉ.संजय कुंडेटकर सर
 52. फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 145 ची कार्यपद्धती-श्री.शशिकांत जाधव सर
 53. रस्ता केस
 54. महसूल व भूमी अभिलेख -मोहसिन शेख
 55. भोगवटदार वर्ग -2 जमीन हस्तांतरण तरतुदी-मा.बबन काकडे सर,तहसिलदार नाशिक 1. 2016

4 comments:

Suryakant Vidhate said...

very nice

Unknown said...

Very nice your blogger site. I want to the otheo site wiwi different information

Anonymous said...

विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा तलाठी सवंर्ग बद्दल कृपया माहिती द्यावी

vishwanath ubarhande said...

अत्यंत उपयुक्त माहिती आहे