Wednesday, 27 April 2016

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम २५५ व २५७ सुधारणा

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम २५५ व २५७ मध्ये  सुधारणा करणेत आलेली असून याबाबत  ११ एप्रिल २०१६ रोजी राजपत्र प्रसिध्द करणेत आलेले आहे.या सुधारणेनुसार आता अपिल व रिव्हिजन यासंबंधी कलमांची  सुधारणा करणेत आली आहे.याबाबतचे  राजपत्र पाह्नेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.

म.ज.म.अधिनियम १९६६ कलम २५५ व २५७ सुधारणा

No comments: