Thursday, 12 April 2018

कमी जास्त पत्रक


कमी जास्त पत्रक हा जमिन महसूल नोंदीमधील महत्वाचा भाग आहे.तलाठी किंवा मंडळ अधिकारी यांना बऱ्याच प्रकरणात कमी जास्त पत्रक नोंद कशी घ्यावी याबाबत माहिती नसते किंवा त्याबाबत पुरेसे साहित्य उपलब्ध होत नाही त्यामुळे जलद काम करता येत नाही.कमी जास्त पत्रक बाबत उत्तम असा लेख डॉ.संजय कुंडेटकर सर उपजिल्हाधिकारी परभणी यांनी लिहला आहे हा लेख वाचून खालील संकल्पना स्पष्ट होण्यास नक्कीच मदत होईल.

१.कमी जास्त पत्रक म्हणजे काय ?
२.कमी जास्त पत्रक कोणत्या प्रकरणात केले जाते ?
३.कमी जास्त पत्रक कसे असते ?
४.कमी जास्त पत्रकाचा गाव दप्तरी अंमल कसा द्यावा ?

हा लेख प्राप्त करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

कमी जास्त पत्रक

Friday, 2 March 2018

महसूल प्रश्नोत्तरे- सुधारित आवृत्ती

महसूल अधिकारी किंवा कर्मचारी म्हणून काम करतांना आपण राज्य शासनाच्या एकूण ३७ शासकीय विभागांपैकी २६ विभागांसाठी दररोज अनेक भिन्न भिन्न कायद्यांतर्गत काम करीत असतो. प्रत्येक कामाबद्दल आपल्याला पुरेसे ज्ञान असतेच असे नाही. त्यामुळे काहीवेळा अजाणतेपणाने आपल्या हातून चुका होतात. कधी कधी याची फार मोठी किंमत मोजावी लागते.  
      महसूल खात्यांत अनेक वेळा तात्काळ निर्णय घ्यावा लागतो. त्यावेळेस अनेक प्रश्न मनात उपस्थित होतात. त्यांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न‍ केला तर अनेक कायद्यााची पुस्तके चाळावी लागतात.अनेक अधिकारी/कर्मचारी यांनी विविध प्रकारचे अभ्यासू व अनुभवी मार्गदर्शन करतांना, कायदेशीर तरतुदींवर अनेक उत्कृष्ठ लेख लिहिलेले आहेत. परंतु अशा लेखांतून नेमके उत्तर शोधणे काहीवेळा शक्य होत नाही.

        या गोष्टींचा विचार करून, तातडीच्या वेळेला नेमके उत्तर मिळावे या दृष्टीकोनातून "महसूल प्रश्नोत्तरे" ची रचना केलेली आहे. पहिल्या आवृत्ती मध्ये एकूण ३९१ प्रश्न होते सुधारित दुसऱ्या आवृत्तीमध्ये महसूल विषयक विभाग २४८ प्रश्न ,कुळकायदा विषयक विभाग ५१ प्रश्न,वारस विषयक ११० प्रश्न, न्यायदान विषयक ७६ प्रश्न असे एकूण ४८५ प्रश्न असे भाग करून प्रश्नांचे विविध संच, विषयनिहाय उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. विविध प्रश्नांची उत्तरे देतांना, शक्य तिथे कायदेशीर तरतुदी, कायद्यातील कलम आणि न्यायालयीन आदेशांचा संदर्भ दिलेला आहे. यामुळे कायदेशीर अथवा न्या‍यालयीन निकालाचा संदर्भ देऊन निकाल लिहिण्यास किंवा एखाद्या अर्जाला उत्तर देण्यास मदत होईल.  

       "महसूल प्रश्नो्त्तरे" महसूल खात्यातील सर्वच स्तरावरील अधिकारी/कर्मचार्यांसाठी उपयुक्त ठरेल अशी अपेक्षा आहे. "महसूल प्रश्नोत्तरे" मध्ये काही त्रुटी असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आवश्यक तेथे अद्ययावत तरतुदींचा संदर्भ घ्यावा ही विनंती.

हे पुस्तक प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा 

Sunday, 10 December 2017

अभिलेख कक्षातील कागदपत्रांची यादी व वर्गीकरण

 • कोणकोणत्‍या प्रकारची कागदपत्रे असतात? 
 • त्‍यांचे वर्गीकरण कसे करतात? 
 • त्‍यांना किती काळ जतन करायचे ?
 • किंवा नष्‍ट कधी करावे?
 • याबाबत कायदेशीर तरतुदी कोणत्‍या ?
 •  कोणत्‍या कागदपत्रे कोणत्‍या गटात मोडतात 
या सर्व बाबी जाणुन घेणेकरीता लेख व तक्‍ता स्‍वरूपात माहिती तयार केली आहे.PDF वाचणेसाठी येथे क्लिक करा

Sunday, 3 December 2017

महसूल कामकाज पुस्तिका

 लिपिक ,तलाठी, महसूल अधिकारी व सामान्य शेतकरी यांचेसाठी उपयुक्त डॉ.संजय कुंडेटकर सर,उपजिल्हाधिकारी ,परभणी  यांचे  महसूल कामकाज पुस्तिका हे पुस्तक प्रथमच ब्लॉग वर प्रसिद्ध करत आहोत.
हे पुस्तक प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.
महसूल कामकाज पुस्तिका

Sunday, 26 November 2017

महत्वपूर्ण न्यायालयीन निकाल

महसूल मध्ये कामकाज करत असताना अनेक वेळा न्यायालयीन निकाल यांचा संदर्भ ,मार्गदर्शक सूचना यांचा वापर करावा लागतो.परंतु असे निकाल ,मार्गदर्शक तत्वे आपल्याला वेळेप्रसंगी प्राप्त होत नाही त्यामुळे अनेक ग्रुप वरील न्यायलयीन निकाल तसेच मा.शशिकांत सर जाधव यांचे संकलनातून बरेच निकाल प्राप्त करून ते सर्व निकाल mohsin7-12.blogspot.in वरील नवीन  tab मध्ये संकलित केले जाणार आहेत तसेच कोणाकडे इतर निकाल असतील तेही मला पाठवावेत म्हणजे सर्व महत्वपूर्ण निकाल एकाच ठिकाणी नेहमी उपलब्ध राहतील व हव्या त्यावेळी प्राप्त करून कामकाज करता येईल. यासाठी महत्वपूर्ण न्यायालयीन निकाल या ब्लॉगवरील tab वर भेट देऊन प्राप्त करून घ्यावे.

1.निवडणूक विभाग 
1. श्री. अर्जुन खोतकर, आमदार जालना यांची निवडणुक अवैध ठरवलेबाबतचा औरंगाबाद खंडपीठा निकाल......... यात पान नं 49 ते 65 मध्ये RO & ARO च्यावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत........ तसेच निवडणुक प्रक्रियेमध्ये
 व्हिडीओ शुटींग करताना काय काळजी घेतली पाहीजे, 65ब चे प्रमाणपत्र कोणी दिले पाहीजे, आयोगाची भुमिका, RO & ARO ची जबाबदारी इ. बाबत भाष्य केले आहे..... भविष्यातील निवडणुकांसाठी सर्व RO & ARO यांना हे मार्गदर्शक ठरेल.
 हा निकाल प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा


2.कुळकायदा/महसूल अर्धन्यायिक बाबत  विभाग 

1.वहिवाट बाबत मा.सर्वोच्च न्यायालय यांचा निकाल मराठी भाषांतर -डॉ.संजय कुंडेटकर सर

हा निकाल प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा


2..मामलेदार न्यायालय अधिनियम १९०६ बाबत मा.उच्चन्यायालय यांचा निकाल
निकाल प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा


3.आस्थापना विभाग 

1.विभागीय चौकशी जास्तीत जास्त 6 महिन्यात पूर्ण करावी याबाबत मा.सर्वोच्च न्यायालय यांचा निकाल आहे तो निकाल प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा2.रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तीचे जातीचे प्रमाणपत्र बाबत न्यायालयाने दिलेला निकाल पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.


4.माहितीचा  अधिकार अधिनियम 2005 विभाग 

1.एखादा निर्णय का व कसा दिला हे माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत विचारता येणार नाही याबाबत न्यायलयाने दिलेला निकाल पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा


Monday, 6 November 2017

उत्पन्न अहवाल

राज्यातील तलाठी २ ऑक्टोबर २०१७ पासून  उत्पन्न दाखले बंद आंदोलनाची दखल घेऊन शासनाने शुद्धीपत्रक क्र.संकीर्ण -२०१७/प्र.क्र.७४/ई-१अ दि.०३/११/२०१७ नुसार तलाठी यांनी उत्पन्न अहवाल हा तहसिलदार यांना सादर करणेबाबत मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत.शासन निर्णयप्रमाणे अर्ज नमुना व उत्पन्न अहवाल तयार केलेला असून त्याबाबत वर्ड फाईल खालील लिंक वरून क्लिक करून प्राप्त करून घ्यावी व आवशयक वाटल्यास बदल करावा.

उत्पन्न अर्ज व अहवाल साठी खालील लिंक वर क्लिक करा.  

Thursday, 19 October 2017

पुरवठा विभाग


पुरवठा हा महसूल विभागातील अत्यंत महत्वपूर्ण भाग बनला आहे.पुरवठा विभागात तपासणी या भागास अनन्यसाधारण महत्व असून धान्य पुरवठा ,शासकीय गोदाम,आणि अन्य तपासण्या याबाबत पुरेसे साहित्य उपलब्ध नसलेने डॉ.संजय कुंडेटकर सर ,उपजिल्हाधिकारी परभणी यांनी विस्तृत माहिती देणारा लेख लिहिला आहे. तसेच श्री.राजेंद्र शिंदे सर, तहसील कार्यालय,पारनेर यांनी तपासणी करणेसाठी आवश्यक फॉर्मचा उत्तम नमुना उपलब्ध करून दिला आहे.सदर लेखामध्ये खालील मुद्द्यांबाबत सखोल माहिती देणेत आलेली आहे

 • शिधापत्रिका –प्रकार व देण्याचे निकष ,आवश्यक कागदपत्रे
 • धान्य वितरण बाबत महत्वाच्या योजना
 • शासकीय गोदाम व तपासणीचा अधिकार
 • धान्य गोदामात ठेवण्यात येणाऱ्या नोंदवह्या व फॉर्म्स
 • सखोल गोदाम तपासणी कार्यवाही
 • दक्षता समिती
 • अन्न सुरक्षा अधिनियम -२०१३
 • विविध तपासणी नमुने –रास्त भाव दुकान ,केरोसीन ,पेट्रोल पंप इ. 

संपूर्ण लेख प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा