Sunday, 24 July 2016

महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948 चे कलम 43 चे शर्तीस अधीन असलेल्या जमिनीचे सक्षम अधिकाऱ्याचे परवानगीशिवाय झालेले हस्तांतरण नियामाकुल करणे

         महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948 चे कलम 43 चे शर्तीस अधीन असलेल्या जमिनीचे सक्षम अधिकाऱ्याचे परवानगीशिवाय झालेले हस्तांतरण नियामाकुल करणेबाबत कलम 84 (क ) मध्ये पूर्वी तरतूद नव्हती.
   


       सन 2016 चा अधिनियम 20 दि. 7 मे 2016 अन्वये अशी हस्तांतरणे नियामाकुल करणेबाबत ची तरतूद अधिनियमात करणेत आलेली आहे.त्यानुसार खालील बाबींची पूर्तता होत असलेस हस्तांतरण नियामाकुल होणार आहे.

1.कुळकायदा कलम 43 शर्तीस अधीन असलेल्या जमिनीचे सक्षम अधिकाऱ्याच्या परवनगीशिवाय हस्तांतरण झालेले प्रकरणी कलम 84 क अन्वये आदेश तहसिलदार यांनी दि.7/05/2016 पूर्वी पारित केलेले नसावेत.

2.जमीन खरेदी केलेली व्यक्ती (कुळ नसलेली) सक्षम अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय खरेदी केलेल्या जमिनीचे अनुषंगाने चालू बाजारभावाच्या 50 % रक्कम (शेती प्रयोजन वापर होणार असेल तर ) अथवा 75% (जमिनीचा वापर शेतीव्यतिरिक्त होत असेल तर ) रक्कम सरकार जमा करील.
   

       वरील बाबींची पूर्तता झालेस हस्तांतरण नियामाकुल होणार आहेत.तरी कुळकायदा 43 शर्तीस असलेली जमीन सक्षम अधिकाऱ्याचे पूर्व परवानगीशिवाय खरेदी केलेली असलेस सदर व्यवहार नियमाकुल करणेसाठी तहसिल कार्यालय यांचेकडे प्रस्ताव सादर करावा.


सन 2016 चा अधिनियम 20 दि. 7 मे 2016 प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा 


2 comments:

suhas mane said...

thank you sir

ASHISH SHETH said...

sir I want to talk to you regarding our tanancy case. Need your guidence. How can I ?