Sunday, 27 March 2016

नोटीस ऑफ लिस पेंडन्स-मोहसिन शेख

नोटीस ऑफ लिस पेंडन्स बाबत अनेक तलाठी मित्रामध्ये ७-१२ उताऱ्यावर नोंद करणेबाबत संभ्रमावस्था दिसून येते. नोटीस ऑफ लिस पेंडन्स बाबत मुलभूत माहिती किंवा याचा उद्देश माहित नसलेमुळे ही संभ्रमावस्था निर्माण होते किंवा बरेच वेळा वरिष्ठ कार्यालयातून उचित मार्गदर्शन मिळत नाही व अर्जदार यांचा विनाकारण रोष तलाठी व मंडळ अधिकारी यांचेवर राहतो.बरेच वेळा तहसिल कार्यालयातून “योग्य त्या कार्यवाहीसाठी” किंवा “नियमानुसार उचित कार्यवाहीसाठी” पत्र प्राप्त होतात व तो नियम आपलेला शोधणे क्रमप्राप्त ठरते किंबहुना आपलेला याशिवाय पर्याय नसतो.अशावेळी आपण योग्य वाचन,नियमांची माहिती व परिपत्रकांचा अभ्यास केलेस आपला व्यर्थ वेळ वाया जाणार नाही . नोटीस ऑफ लिस पेंडन्स बाबत अशी परिस्थिती बरेच मित्रांची होते व त्यांना वकिलामार्फत ही नोंदी बाबत नेहमी विचारणा होत राहते अशा वेळी नोटीस ऑफ लिस पेंडन्स या दस्ताविषयी आपणास मुलभूत माहिती असलेस अडचण येणार नाही.या लेखात या दस्ताविषयी खालीलप्रमाण माहिती देणेत आली आहे.


  1. नोटीस ऑफ लिस पेंडन्स म्हणजे काय ?
  2. नोटीस ऑफ लिस पेंडन्स दस्त नोंदविल्यास त्याचा नेमका काय उपयोग/परिणाम होतो
  3. नोटीस ऑफ लिस पेंडन्सच्या दस्तास किती नोंदणी फी देय आहे ?
  4. नोटीस ऑफ लिस पेंडन्स ची नोंद ७-१२ वर करता येते का ?  कायदेशीर तरतूद आहे काय?
  5. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १४८(क) काय आहे ?
  6. नोटीस ऑफ लिस पेंडन्स ची नोंद करताना तलाठी यांनी कोणती दक्षता घ्यावी ?
  7. कायदेशीर तरतुदी व परिपत्रके व मा.मुबई उच्च न्यायालय यांचा निकाल 
हे सर्व pdf स्वरुपात प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा 

लेख:-मोहसिन शेख ,तलाठी ता.कर्जत जि.अहमदनगर 
Email:-mohsin7128a@gmail.com
Blog:-mohsin7-12.blogspot.in
contact:-9766366363

3 comments:

Unknown said...

साहेब तुमचा फोन लागत नाही

gorakshanath chemte said...

नोटीस ऑफ लिस पेडस बाबत आजच्या तारखेला(१०/०१/२०१८)रोजी कायदेशीर मान्यता काय आहे याची माहिती मिळावी.

Revenue Friend Mohsin shaikh Maharashtra said...

शासन निर्णय 21 सप्टेंबर 2017 नुसार लिस पेंडंन्सी ची नोंद घेता येत नाही