Thursday, 18 February 2016

कार्यालयीन व्यवस्थापन -भाग 1

दैनदिन कार्यालयीन  कामकाज करताना अनेक अडचणी येतात.कार्यालयीन व्यवस्थापन व कार्यालयीन कामकाज कसे करावे याबाबत माहिती असलेस कामकाज करणे सोयीस्कर होते.या सर्व अडचणींचा अभ्यास करून यशदा प्रशिक्षण संस्था पुणे यांचे  मार्फत DoPT:-Iduction Training programme अंतर्गत विविध विषयावर मार्गदर्शन अहमदनगर महसूल प्रबोधीनी मध्ये करणेत येते. त्यापैकी कार्यालयीन व्यवस्थापन हा 3 भागात असलेला विषय यशदा,पुणे  मार्फत pdf स्वरुपात तयार करणेत आलेला आहे.त्यातील पहिला भाग आज प्रकाशित करत आहोत.कार्यालयीन व्यवस्थापन भाग 1 मध्ये खालील मुद्द्यांवर माहिती दिली आहे.
 • लोकप्रशासानातील तत्वे 
 • आवश्यकता व महत्व ,कार्यालय व्याख्या
 • मुलभूत कार्यालयीन कामे 
 • कार्यालय रचना 
 • टपालाचे व्यवस्थापन,मध्यवर्ती आवक नोंदवही नमुना 
 • अंतर्गत टपाल बटवडा नोंदवही 
 • लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा/विधानपरिषद प्रश्न नोंदवही 
 • अर्धशासकीय पत्र नोंदवही 
 • इतर नोंदवह्या 
 • शाखा दैनंदिनी ,कार्याविवरण नोंदवही 
 • कार्याविवरण साप्ताहिक गोषवारा 
संदर्भ:- यशदा प्रशिक्षण संस्था पुणे
हा लेख प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
कार्यालयीन व्यवस्थापन भाग 1

No comments: