Sunday, 6 December 2015

गौणखनिज तपासणी अहवाल व नमुने

महसूल मधील कामकाज करताना अनेक वेळा पंचनामा ,जबाब,अहवाल याप्रकारची कामे करावी लागतात.यामधील एक महत्वाचा भाग म्हणजे गौणखनिज वाहतूक तपासणी करणे.अनेक वेळा आपलेला अशा अनधिकृत वाहतुकीचा पंचनामा करावा लागतो असा पंचनामा करताना तो योग्य , वस्तुनिष्ठ स्पष्ट माहीती देणारा असलेस भविष्यात अडचण येत नाही.तसेच जबाब ,आदेश ,अहवाल यासारखी कामे करावी लागतात.या सर्व बाबी एकाच pdf मध्ये उपलब्ध करून दिल्या आहेत.यामध्ये खालील बाबी आहेत.

  • अनाधिकृत गौणखनिज वाहतूक/उत्खनन जबाब
  • अनधिकृत गौणखनिज वाहतूक पंचनामा
  • अनाधिकृत गौणखनिज उत्खनन / वाहतूक आदेश 
  • खाण तपासणी नमुना
  • उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना द्यावयाचे पत्र नमुना
  • वीटभट्टी तपासणी नमुना

  टीप :- सदरचे नमुने हस्तलिखित व टंकलिखित करणेत यावेत गाळलेल्या जागा भरू नये 
 
नमुने प्राप्त करणेसाठी येथे क्लिक करा 
 

No comments: