Monday, 24 August 2015

महसूल मार्फत करणेत येणारी वसुली

महसूल मार्फत करणेत येणारी वसुली लेख क्र.१
 • वसुलीचे अ ब क प्रकार 
 • अ प्रकारात कोणकोणत्या वसुलीचा समावेश होतो ?
 • जमीन महसूल म्हणजे काय ? 
 • खातेदाराचा जमीन महसूल कसा काढतात 
 • वाढीव जमीन महसुल संकल्पना व तो कसा काढतात ?
 • शिक्षणकर म्हणजे काय ? 
 • शिक्षणकरात समावेश होणारी पिके व त्यांचे दर किती असतात ?
 • वाढीव शिक्षणकर कसा आकारावा ?
 • रोजगार हमीकर कसा काढतात  ?
 • या बाबतीतील कायदेशीर तरतुदी कोणत्या ? 
 • या सर्व बाबी pdf स्वरुपात पाहणेसाठी येथे क्लिक करा
लेख :- मोहसिन शेख तलाठी ता. कर्जत जि.अ.नगर

No comments: