Saturday, 29 August 2015

महसूल मार्फत करणेत येणाऱ्या चौकशींचे प्रकार

 महसूल मार्फत करणेत येणाऱ्या विविध प्रकारच्या चौकशी  
  1. चौकशीचे प्रकार कोणते ?
  2. प्रत्येक चौकशी प्रकारात कोणत्या प्रकारे कामकाज करावयाचे ?
  3. कोणत्या प्रकरणासाठी कोणती चौकशी करायची ?
याबाबत pdf माहिती वाचणेसाठी  येथे क्लिक करा

No comments: