Thursday, 9 July 2015

वन्यप्राण्यांपासून शेतपिकांचे, फळझाडांचे नुकसान झाल्यास संबंधितास नुकसान भरपाई देण्याबाबत...

वन्यप्राण्यांपासून शेतपिकांचे, फळझाडांचे नुकसान झाल्यास संबंधितास नुकसान भरपाई देण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्‍यासाठी येथ्‍ो click करा