Tuesday, 7 July 2015

माहिती अधिकार अधिनि यम 2005 चे कलम 2 (च )

या कलमानुसार  कोणकोणत्‍या प्रकारची माहीती देता येत नाही हे सर्व जनमाहिती अधिकारी यांना माहित असणे आवश्‍यक आहे त्‍या संदर्भात मा .राज्‍य माहिती आयुक्‍त, नागपुर खंडपीठ यांचा निकाल पहा 

No comments: