Wednesday, 12 October 2016

रस्ता केस

'मामलेदार न्यायालय अधिनियम 1906' आणि 'म.ज.म.अ.1966 चे कलम 143' या शेतरस्त्या संदर्भातील दोन अत्यंत महत्वाच्या तरतुदी आहेत, या दोन्ही तरतुदीमध्ये असलेले सूक्ष्म आणि ढोबळ भेद, कायदेशीर तरतुदी, मा.न्यायालयाचे काही संदर्भ आणि प्रत्यक्ष काम करतांना आलेल्या अनुभवांच्या आधारे मा.बबनराव काकडे,तहसिलदार नाशिक यांनी माहितीपर उत्तम PPT ही PDF स्वरुपात तयार केली आहे.या PDF चे वाचन केलेनंतर रस्ता केस बाबत असणारे सर्व संभ्रम दूर होणेस नक्कीच मदत होईल.ही PDF प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.

No comments: