Thursday, 2 July 2015

निवृत्तीवेतन प्रकरण जलद गतीने होणेकामी सुधारणा

निवृत्तीवेतन  प्रकरणातील अनेक प्रपत्रांमध्‍ये सुधारणा करून जलद गतीने प्रकरण तयार व्‍हावे यासाठी शासन निर्णय व सुधारीत प्रपत्र पाहण्‍यासाठी येथे click करा

No comments: